Language

Dades Generals

  • Localització: Sant Cugat del Vallès.
  • Promotor: Rodalia Residencial, SL
  • Autor de l’obra: Palou Arana Arquitectura
  • Data de finalizació: 2013
  • Pressupost: 5.493.755 €

Conjunt residencial a Vollpelleres

Construcció  de dos edificis  plurifamiliars aïllats, aparcaments, trasters i zona comunitària amb piscina. Els edificis es componen de planta baixa més quatre plantes sobre rasant i dues plantes soterrani. Cadascú dels edificis s’ha dissenyat per albergar 20 habitatges, on tots ells tenen ventilació creuada, garantint una major llum natural. Les plantes soterrani es destinen a aparcament de vehicles i trasters. A la planta baixa s’hi ubiquen els accessos peatonals practicables, habitatges i la zona comunitària amb enjardinament i piscina. Pel que fa a les plantes superiors, són plantes tipus i es distribueixen en 4 habitatges per replà.

Les cobertes dels edificis són majoritàriament planes i permeten la ubicació de diversos elements tècnics com les plaques solars i les màquines de climatització. Part de la coberta comunitària, s’utilitza coma zona d’estenedors. En els acabats de l’edifici predomina, l’estructura a base de forjats reticulars i pilars de formigó, l’envolvent d’obra vista i fusteria d’alumini amb porticons de lames horitzontals i els paviments dels habitatges,en gran part, són de parquet exceptuant a les zones humides, on predomina el gres.

Scroll to Top