Language

Dades Generals

  • Localització: Sant Cristòfol, Menorca
  • Promotor: Teyco Trepucó
  • Autor de l’obra: Jose Llorda Florit
  • Data de finalizació: 2010
  • Pressupost: 1.817.456 €

Edifici HPO, Menorca

Construcció d'un edifici de 8 habitatges entre mitgeres i aparcament a planta soterrani en règim de protecció oficial. 

Els elements del sistema embolcant han sigut dissenyats per aconseguir un òptim comportament a les accions de vent i pluja, una correcta impermeabilització i evacuació d'aigua. 

El tancament exterior de tot l'edifici està format per doble fulla, constituït per una fulla exterior bloc buit de formigó vibrat i revestiment interior amb acabat de morter de ciment. Pel que fa al nivell estructural, l'edifici compta amb pilars i jàsseres de formigó armat. 

L'edifici a la vegada està dotat de les instal·lacions de fontaneria, electricitat i telecomunicacions. 

Scroll to Top